Uncategorized

Herstructurering De Vergulde Hand 2015

Begin 2015 vindt er een herstructurering van het bedrijventerrein plaats. De bestrating in de George Stephensonweg, de Marconistraat en de Fultonstraat zal worden vernieuwd. Het meest westelijke deel van de James Wattweg is al eerder aangepakt bij de aanleg van de warmteleiding van ENECO.

De Stichting BIZ De Vergulde Hand en het IKV De Vergulde Hand zijn op verzoek van de gemeente aangeschoven om wensen en eisen ten aanzien van de inrichting aan te geven. Onze belangrijkste aanbevelingen zijn snelheidsbeperkende maatregelen  op de George Stephensonweg (zonder inzet van drempels vanwege de hinder voor het vrachtverkeer), het creëren van een veilige oversteek voor voetgangers vanaf het station naar het bedrijventerrein en tenslotte het herinrichten van de parkeerplekken.

Fugro maakt hiervan een voorontwerp dat met de ondernemersverenigingen zal worden besproken Mocht u aanvullende wensen of ideeën hebben, stuurt u die dan naar info@bizverguldehand.nl. Wij leggen die dan door aan de ontwerper. Er volgt nog een voorlichtingsbijeenkomst voor alle ondernemers. Houdt hiervoor de website in de gaten.

Belangrijk:

De projectleider van de herstructurering heeft ons gevraagd u nadrukkelijk te informeren over het volgende: De drie genoemde straten worden niet alleen vernieuwd, maar ook opgehoogd. Daarmee kan er hoogteverschil optreden tussen de weg en uw eigen gevel. De laatste meters tot aan de gevel zijn eigendom van de ondernemers. Om problemen met afwatering te voorkomen is het zaak dat u uw eigen pad te zijner tijd ook verhoogd. Houd hier vast rekening mee.

Handhaving op De Vergulde Hand

Begin februari 2014 is er een integrale controle geweest op bedrijventerrein De Vergulde Hand. Bij de controle waren medewerkers van de gemeente Vlaardingen, DCMR, Stedin, Sociale Recherche, Belastingdienst, vreemdelingenpolitie, UWB en de politie aanwezig. Bij een integrale controle wordt gecontroleerd of bedrijven voldoen aan de geldende regels en de uitgegeven vergunningen.

Wethouder Ruud de Vries: “Handhaving werkt alleen als je daarin consequent bent. Daarom blijven we deze controles de komende tijd uitvoeren. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat Vergulde Hand een veilig en toekomstbestendig bedrijventerrein wordt.”

Tijdens de integrale controle heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond geconstateerd dat er een autowrak met vloeistoffen erin op een niet vloeistofkerende vloer geparkeerd stond. Volgens de huidige milieuregelgeving is dat niet toegestaan. Ook werd een aantal ontplofbare goederen/producten in een loods aangetroffen. Deze goederen waren niet op een juiste manier opgeslagen. De betreffende eigenaar is gevraagd deze goederen direct veilig op te slaan. Elders in het gebied is een garagebedrijf aangetroffen. De ondernemer dacht dat zijn activiteiten hobbymatig waren. Tijdens de milieucontrole bleek dat gezien de omvang, niet zo te zijn. Naast bovengenoemde milieuovertredingen kon een aantal ondernemers geen afvalstoffenregistratie tonen. De overtredingen moeten door de ondernemers ongedaan worden gemaakt. Hiervoor worden ondernemers door de DCMR aangeschreven.

De medewerkers van de gemeente Vlaardingen hebben een vermoedelijk illegale bewoning geconstateerd. Dit pand wordt komende tijd nog vaker gecontroleerd. De Belastingdienst onderzocht of de administratie van de bedrijven op orde was. Met behulp van ANPR (automatische nummerplaatherkenning) zijn vijf auto’s in beslag genomen en afgevoerd door de deurwaarders van de Belastingdienst en werd er € 7.500,- geïncasseerd. De sociale recherche is een onderzoek gestart naar vermoedelijke bijstandsfraude. Verder werd een persoon van buitenlandse afkomst werkend aangetroffen. uit zijn loonstrook bleek dat hij sinds april 2013 in loondienst is, wat wettelijk nog niet mocht. Naar deze persoon en de werkgever wordt een onderzoek ingesteld door de Inspectie SZW.

Ook op andere vlakken worden de regels strakker nageleefd. Op dinsdagochtend 11 februari 2014 zijn vrachtwagenchauffeurs bekeurd voor het overnachten in hun vrachtwagen, 1 chauffeur is bekeurd op De Vergulde Hand. Sinds augustus 2013 is het verboden te overnachten in voertuigen op de weg. Het verbod is ingesteld naar aanleiding van klachten van ondernemers en omwonenden over overlast van de overnachtende chauffeurs. Voorheen stonden er in Vlaardingen rond de 150 vrachtwagens met overnachtende chauffeurs in Vlaardingen. Er zijn voor de chauffeurs speciaal daarvoor ingerichte parkeerterreinen in het Rotterdams Havengebied, maar hiervoor moet wel betaald worden.

Vlaardingen ontvangt € 1.150.000,00. subsidie voor aanpak Vergulde Hand

Persbericht van de gemeente Vlaardingen:

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam heeft gemeente Vlaardingen een subsidie toegekend van € 1.150.000,00. Het bedrag is bedoeld voor de herinrichting van bedrijventerrein Vergulde Hand. Deze herinrichting maakt deel uit van een integrale aanpak van Vergulde Hand, die in 2014 van start gaat. De aanpak van Vergulde Hand heeft vier speerpunten.

Het meest zichtbaar wordt de herinrichting van de openbare ruimte. De werkzaamheden starten op het achterste, het slechtste deel van het terrein. Daarna wordt de George Stephensonweg aangepakt.

Veiligheid en handhaving
Als tweede punt gaat de gemeente in samenwerking met de ondernemers en RCF Kenniscentrum Handhaving de veiligheid op het terrein verbeteren. Samen met partners als de belastingdienst, DCMR en politie wordt de handhaving op het terrein uitgebreid. Eén van de doelen hierbij is het aanpakken van misbruik van de openbare ruimte. Dit speerpunt wordt het eerste kwartaal van 2014 zichtbaar, wanneer er weer een aantal integrale handhavingsacties plaatsvindt.

Publiek-private samenwerking
Verder start er een pilot Publiek-Private Samenwerking (PPS) op kleine schaal, waarin wordt onderzocht of de gemeente, in samenwerking met private partijen, delen (individuele terreinen) van Vergulde Hand kan aanpakken of ontwikkelen om waarde op het terrein toe te voegen.

Faciliteren collectieve aanpak
De vierde pijler van de aanpak is het faciliteren van initiatieven van de ondernemers op het terrein. Op bedrijventerrein Vergulde Hand werken de ondernemers georganiseerd samen en ze brengen collectief geld bijeen. Met dat geld zijn de ondernemers momenteel onder meer bezig met het realiseren van cameratoezicht. Ook heeft de stichting bijvoorbeeld met de gemeente afspraken gemaakt om extra onderhoud te plegen op het terrein.

Met deze totale aanpak wil de gemeente samen met de ondernemers de uitstraling en concurrentiekracht van bedrijventerrein Vergulde Hand verbeteren en zo een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van het terrein.

Schoonmaakronde TBV

Naar aanleiding van de schouw was de heldere conclusie dat het onderhoud aan het bedrijventerrein te wensen over laat. Onkruid, zwerfafval en verwilderd openbaar groen dragen niet bij aan een representatieve uitstraling. Om die reden heeft de Stichting BIZ De Vergulde Hand extra werkzaamheden laten uitvoeren namens alle ondernemers van het bedrijventerrein. De mensen van TBV hebben die opdracht zeer serieus genomen en we zijn dan ook tevreden met het resultaat. Graag delen deze metamorfose met u.

Voor:

Na:

Warmteleiding Eneco

Eneco start in augustus 2013 met de aanleg van een nieuwe warmteleiding van Rozenburg, via Vlaardingen en Schiedam, naar Rotterdam (Leiding over Noord). Met deze leiding kan Eneco vanaf oktober 2014 duurzame restwarmte van AVR (Afval Verbranding Rijnmond) transporteren. De uitstoot van CO2 in de regio wordt hiermee fors teruggedrongen.

Het 16,8 km lange leidingentracé start voor Vlaardingen aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg. Het tracé passeert het industriegebied De Vergulde Hand, waarna het langs de westrand van Vlaardingen doorloopt aan de zuidzijde van de A20. Het tracé loopt vervolgens ten noorden van de Van Heusdenlaan en ten zuiden van de A20 richting het Kethelplein door naar Schiedam.

Wilt u meer informatie of precies weten waar de leiding komt te liggen, kijk dan op www.eneco.nl/leidingovernoord