Algemeen

Kennisgeving van wegafsluiting

De fietspaden langs de Industrieweg en Marathonweg (zie tekeningen).

Vanaf maandag 13 maart 07.00 uur tot uiterlijk vrijdag 17 maart 16.00 uur.

De fietsstroken zijn afgesloten, fietsers worden omgeleid. Het gehele werk is opgedeeld in 2 fases, de omzetting is rond woensdag 15 maart.

Gemeente Vlaardingen organiseert Workshop Openbare Werken

De gemeente Vlaardingen organiseert op dinsdag 14 maart a.s. va 09.30 tot 12.00 uur een workshop om een informatie scan uit te voeren op het werkproces “uitvoeren van reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte”! De locatie is nog niet bekend.

Doelstelling is de ervaringen van ondernemers, bewoners en overige stakeholders te verzamelen die zij hebben opgedaan tijdens uitgevoerde wegwerkzaamheden.

Een check vanuit de gemeente of de communicatie en de uitvoering van de werkzaamheden goed en volgens afspraak zijn verlopen en of er verbeterpunten zijn.

De workshop wordt vanuit Openbare Werken gemeente Vlaardingen.

Indien u interesse heeft te participeren kunt u zich aanmelden bij de parkmanager, e.amons@dzp.nl.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) geeft aan dat er op gestructureerde wijze wordt samengewerkt aan schoon, heel en veilig door de ondernemers, overheid en politie. Het KVO streeft naar het vergroten van het veiligheidsgevoel van de ondernemers en de bezoekers van het bedrijventerrein, het verminderen van het aantal delicten en het vergroten van de aangiftebereidheid (meten is weten!).

Het projectteam KVO voert straks periodiek overleg en besluit tot concrete maatregelen voor de korte en de langere termijn. Alles bij elkaar moet het bijdragen aan een totale verbetering van het gebied. Dit is de reden dat de BIZ Stichting dan ook opdracht heeft gegeven voor een KVO-traject op De Vergulde Hand. De Politie Vlaardingen is hiervan eveneens een groot supporter.

Een belangrijk startpunt van het KVO is een inventarisatie (onderzoek) onder de ondernemers op De Vergulde Hand om de huidige stand van zaken te kunnen bepalen. Vanaf deze week (start 8 april 2013) zal parkmanager Igor Unk de bedrijven op De Vergulde Hand benaderen voor dit onderzoek. Wij rekenen op uw medewerking.

 

Toegangsbord De Vergulde Hand

Sinds enige weken siert een nieuw toegangsbord de entree van het Bedrijventerrein De Vergulde Hand. Met dit bord worden bezoekers geattendeerd op de aanwezigheid van camera’s op het bedrijventerrein. Hiermee heeft het bord in ieder geval een preventieve werking. Op het bord staan ook de namen van de gemeente, de politie en BIZ stichting vermeld en dat is geen toeval.

De BIZ streeft naar het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt aan bedrijventerreinen en winkelstraten toegekend als zij op structurele wijze samenwerken aan de veiligheid van het gebied. Veiligheid valt uiteen in schoon, heel en veilig. Een schone uitstraling verbetert immers het gevoel van veiligheid. De kern van de KVO-aanpak bestaat uit structureel overleg tussen de ondernemers, de overheid en de politie. Niet geheel toevallig de gebruikers, beheerders en handhavers van het gebied.

BIZ-actie Fultonstraat

Het leegstaande pand aan de Fultonstraat was alle ondernemers al langere tijd een doorn in het oog. Achter de schermen werkte de gemeente aan een definitieve oplossing voor het pand, maar tot die tijd bleek het pand een aanzuigende werking voor allerhande afval en vuil te hebben. Niet alleen zorgde dit voor een slechte uitstraling van het direct omliggende gebied, maar ook had de wind vrij spel op het pand waardoor zwerfafval zich vanaf het pand over een groot gedeelte van het gehele bedrijventerrein kon verspreiden.

Het bestuur van de BIZ, handelend in het collectieve belang, heeft daarop besloten tot kordaat ingrijpen. Zij heeft de parkmanager opdracht gegeven tot een schoonmaak-actie en maatregelen ter voorkoming van herhaling. Er is hiermee zichtbaar resultaat geboekt in afwachting van een definitieve oplossing.

Vlaardingen ontvangt ruim € 2,5 miljoen subsidie voor stedelijk gebied en bedrijventerreinen

Persbericht Gemeente Vlaardingen

06-11-2012

De stadsregio Rotterdam kent Vlaardingen voor 2013 ruim 2,5 miljoen euro subsidie toe voor het verhogen van de kwaliteit van het openbaar gebied. Hierdoor krijgen herstructureringswijken en verouderde bedrijventerreinen een extra impuls.

Een groot deel van het bedrag is bestemd voor de Westwijk, waar ruim 1,2 miljoen euro voor beschikbaar komt. Een van de gehonoreerde projecten is het aanpassen van de luifels boven de winkels aan de Dr. Wiardi Beckmansingel. Een ander project is het aantrekkelijk bestraten van de Van Baerlestraat. Deze maatregelen zijn gunstig voor de uitstraling van het centrumgebied Westwijk. Ook het speelplein bij basisschool De Wereldwijzer krijgt een mooie herinrichting met een trapveld en in de buurt Lage Weide wordt extra geïnvesteerd in het groen en komen er extra parkeerplaatsen. Tenslotte krijgt de buitenruimte bij de particuliere woningverbetering aan de noordoostrand van de Westwijk een opknapbeurt. 

Ook de buitenruimte bij de particuliere woningverbetering in de Spoorbuurt in Babberspolder krijgt een facelift. De gemeente werkt hier samen met de eigenaren een plan voor uit. In Holy gaat de subsidie naar het vervangen van het groen aan de Lindendreef en Berkendreef. De Korhoenlaan en omgeving krijgt duurzame en energiezuinige openbare verlichting met led-lampen. Dit gebeurt bij de noodzakelijke vervanging die toch op het programma staat.

Vergulde Hand en Groot Vettenoord

Voor het verbeteren van de bedrijventerreinen Groot Vettenoord en De Vergulde Hand krijgt Vlaardingen ruim een miljoen euro. Van dat geld kan op bedrijventerrein Vergulde Hand een calamiteitenroute aangelegd worden aan de westkant van het terrein. Deze route sluit aan op de James Wattweg. Een extra route komt de veiligheid op het terrein in het geval van noodsituaties ten goede. Voor bedrijventerrein Groot Vettenoord betekent deze extra financiering dat er voldoende geld beschikbaar is voor het uitvoeren van de volledige herstructurering van het terrein.


Uitvoering BIZ Activiteiten

In 2012 heeft het bestuur van de BIZ Stichting De Vergulde Hand gewerkt aan de realisatie van haar speerpunten. Deze zijn: de aanpak van (zwerf)afval, het realiseren van een cameranetwerk, het bereiken van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en het instellen van parkmanagement. Achter de schermen en helaas niet voor iedereen zichtbaar, is zeer hard gewerkt.

Zo is de parkmanager al enige maanden actief op het terrein (bereikbaar via parkmanager@bizverguldehand.nl) en heeft er op 1 november 2012 een gebiedsschouw plaatsgevonden in het kader van schoon, heel en veilig. Niet alleen is daarmee het startsein gegeven voor de aanpak van Zwerfafval, maar ook de eerste stap naar het KVO. Naar aanleiding van de bevindingen zijn afspraken gemaakt tussen de ondernemers, gemeente en handhavers over effectief beheer en dito handhaving.

Ook is er in 2012 een start gemaakt met het aanleggen van een collectief camerasysteem. In aanvulling op de reeds aanwezige beveiligingsmaatregelen zorgt dit voor een verdere verbetering van de veiligheid op De Vergulde Hand. Tenslotte zijn er nog enkele andere knelpunten die in 2013 aangepakt zullen worden, maar daarover zullen we u te zijner tijd informeren via de website.

 

Zwerfafval op de Vergulde Hand

Een aantal dagen geleden plaatste de Gemeente Vlaardingen het volgende persbericht:

Persbericht
02 oktober 2012

Aanpak zwerfafval op bedrijventerrein Vergulde Hand
02-10-2012 |

Op bedrijventerrein Vergulde Hand wordt in een samenwerking tussen ondernemers en de gemeente Vlaardingen een zwerfafvaltraject opgezet.
Zwerfafval is een bekend probleem en een bron van ergernis voor alle ondernemers.
Op Vergulde Hand is sinds begin dit jaar een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) ingesteld.
De doelstellingen van de BIZ zijn het invoeren van parkmanagement, het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), het realiseren van camerabewaking en het realiseren van een collectief afvalcontract.

Het traject wordt gefinancierd door AgentschapNL (ministerie van Economische Zaken, landbouw en Innovatie), programma Gemeente Schoon, dat gemeenten helpt bij een slimme en complete schoonaanpak.
Nadat de gemeente op verzoek van de ondernemers op Vergulde Hand een aanvraag had ingediend, heeft Gemeente Schoon adviesbureau De Zakenpartner opdracht gegeven om de gemeente Vlaardingen 260 uur te ondersteunen bij de aanpak van zwerfafval op Vergulde Hand.

Gebiedsgerichte samenwerking
Om de buitenruimte gestructureerd en effectief aan te pakken en de BIZ-doelstellingen te realiseren is er behoefte aan een hechte samenwerking tussen ondernemers en de overheid. Gebruikers, beheerders en handhavers komen samen om de afzonderlijke initiatieven af te stemmen. De aanpak van zwerfafval verbindt de partijen en vormt de basis voor verdere gebiedsgerichte samenwerking.

Plan van anpak
Om het zwerfafval grondig aan te pakken, wordt een maatwerkplan opgesteld. Daaruit volgen de speerpunten voor de aanpak. Vervolgens worden de speerpunten opgepakt en vormen zij de agenda voor de komende tijd. De ondernemersvereniging IKV-De Vergulde Hand vormt de officiële vertegenwoordiger van de ondernemers bij het gebiedsgerichte overleg. Dit overleg brengt gebruikers, beheerders en handhavers rondom de thema’s schoon, heel en veilig bij elkaar om te werken aan de kwaliteit van de buitenruimte. Het traject gaat begin van het vierde kwartaal 2012 van start en wordt half volgend jaar afgerond.

bron: Gemeente Vlaardingen